Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní zásady

 Několik zásad výchovy psa

1. vychovávejte psa autoritativně – uznání lidské autority je podmínkou úspěšnosti věškeré výchovy a výcviku. Od začátku dejte najevo, že vůdcem smíšené domácí smečky jste VY ! Pes musí mít svého vůdce, kterého bude milovat a respektovat. Proto člověk musí vystupovat jako správný vůdce, to znamená jako skutečná autorita s psychickou převahou. Jestliže se budete chovat tak, že pes vaši autoritu nevycítí, pak se pokusí – stejně jako vlk volně žijící- zaujmout místo vůdce smečky sám. Z toho vznikají nedorozumění s následkem pokousaných majitelů, kteří psa nevychovali, ale zkazili.

Smečka bez vůdce totiž v představách psa nemůže existovat. Jestliže se psovi jednou podaří se v tomto směru prosadit, pak je možné přinutit ho k poslušnosti jen hrubým násilím, pokud vůbec ! Tak daleko bychom ale nikdy neměli dojít ! 

2. vyvarujte se přehnané přísnosti, vychovávejte přísně, ale rozumně !

3. nepřisuzujte štěněti lidské pocity. Pes nepostrádá nic, co nikdy neměl nebo nezažil !

4. nepoužívejte styl drezura, vychovávejte formou hry, v klidu a hlavně důsledně.

5. při cvičení používejte pro odměny a pokárání správné načasování. Když se pes zachová správně, ihned ho pochvalte a dejte pamlsek. Pokárání musí následovat okamžitě po překročení zákazu !

6. vymezte jasné hranice mezi žádoucím a nežádoucím chováním, a to důsledně dodržujte ! Co jednou zakážete, je zakázáno provždy, co dovolíte, zůstává dovoleno.

7. jestliže pes zadanému povelu rozumí, trvejte na tom, aby ho vždy provedl !!

  

Každá chyba, byt i někdy zdánlivě nepatrná, může míti za následek snížení kvality výcviku psa a přes značné úsilí se nám chybu nepodaří odstranit.

Za nejhrubší chybu při výcviku psa je považováno jeho zlidšťování. Jde o problém, kdy se psovod domnívá, že pes je schopen myslet, a proto také uvědoměle jednat. Z tohoto nesprávného hodnocení a názoru vyplývá pak i další omyl, že se připisuje psu schopnost rozumět lidské řeči a pojmům ve formě povelů nebo toho, co psovod psu říká. Je to naprosto nesprávný a mylný názor. Pes svými smysly a prostřednictvím ústřední nervové soustavy vnímá pouze hlasovou intonaci, zabarvení hlasu psovoda, výšku a délku hlasu svého cvičitele, nikoliv, že by rozuměl slovu "SEDNI! ", a proto si sedl před psovodem. Není proto správné při výcviku psa, doprovázet povely ještě nějakým rozhovorem se psem. V takovém případě sami vytváříme situaci, za niž se u psa těžko vytváří a buduje podmíněný reflex. Totéž platí o posuncích a pohybech, které pes vnímá zrakem. Mnohdy se stane, že upřený pohled psa na svého psovoda nebo i jeho chování naznačuje, že jakoby psovodu rozuměl. To není správná domněnka. Pes nereaguje na rozhovor psovoda, ale na pohyby ukazováčku, na zvýšenou intonaci hlasu nebo na pohyby ruky, v níž právě drží psovod vodítko. Zlidšťování psa může vést k velice zásadním a závažným chybám, které se pak velmi těžko napravují, nebo nejdou napravit již vůbec.

Vodítko i dlouhá vodící šňůra jsou nezbytnými pomůckami při výcviku psa. Jsou pro nás dobrým prostředkem jen tehdy, kdy s nimi správně pracujeme. V žádném případě se nesmí stát, aby psovod použil vodítka nebo dlouhé šňůry k trestání svého psa. Dobrý psovod velice dobře ví, že jak vodítko, tak dlouhá šňůra se v procesu výcviku psa stávají velice silným a tím i účinným podnětem. Proto těchto pomůcek nesmí být k jiným nesprávným účelům zneužito. Sila jejich používání v procesu výcviku musí však odpovídat vždy povahovým vlastnostem psa.

Nesprávné používání podnětů při výcviku psa je další častou chybou. Bylo poukázáno a zdůrazněno, že bez nepodmíněných a podmíněných podnětů bychom podmíněný reflex u psa nevybudovali. Každé vytváření podmíněného reflexu má také svoje podmínky - zákonitosti. Jednou z nich je správné používání podmíněných a nepodmíněných podnětů. Bylo několikrát uváděno, že podmíněný podnět má poněkud předcházet nepodmíněnému podnětu. Jinak potřebný podmíněný reflex nevybudujeme. Chyby se dopouští i takový psovod, který sílu podnětů nepřizpůsobí povahovým vlastnostem psa. Časté používání zbytečně silných podnětů vyvolává u psa nechuť k výcviku a postupně i strach z osoby psovoda.

  

  

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist